Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

niewyslowiona
Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie a oni trwają W POKOJU.
niewyslowiona
Nie ma nic w co mógłbyś wierzyć
— NIC
Reposted bypyotrus pyotrus

April 07 2017

niewyslowiona
Play fullscreen
life is life.

May 24 2013

niewyslowiona
I czemu płaczesz tak głośno
czemu tak łzy nad nią lejesz
czy nie wiesz, że jej już teraz
oddycha się dużo lepiej
uparcie w bezruchu leży
pod grubą warstwą gleby
a ty przychodzisz tutaj
za późno i bez potrzeby
Zsiniałe ciało w drewnianej komnacie
twarz spokojna i pocięte ręce
nie pytaj jej o nic już nigdy
nie przychodź tutaj więcej
— Niewysłowiona
Reposted byzEveRjointskurwysyntakemyhandcynamonemotionalanorexicmefirpsychozawruchujednostajniepopierdolonymredshadowvievseowlvisionrzzkropkapsychooszpilkiwastelandpamietaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl